درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

کمیسیون زنان

رژیم زن ستیز آخوندها برای جلوگیری از حرکتهای اعتراضی زنان آزاده ایرانی, بر شدت سرکوب آنان افزوده است. 
درسنندج مزدوران رژیم دو تن از زنان فعال کارگری به نامهای سوسن زازانی و شیوا خیرآبادی را شلاق زدند. آنها به اتهام شرکت در مراسم روز جهانی کارگر دستگیر شده بودند. هتک حرمت این زنان  خشم و انزجار عمومی مردم سنندج را علیه رژیم ددمنش آخوندها برانگیخت.