درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

طرح‌ها و مصوبات

۲۲ مهر ۱۳۷۶

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

قابل توجه اعضای محترم شورای ملی مقاومت

از آنجا که چندین نمونه از تماس و مراجعه وزارت اطلاعات رژیم و یا اعمال فشار از طریق خانواده‌ها از داخل کشور ر روی اعضای شورا وجود داشته، خواهشمند است در چارچوب مرزبندیها و التزامات اکید شورایی در برابر رژیم آخوندی، هرگونه تشبثات این چنینی را بلادرنگ با کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورا در میان بگذارید.

۲۸ فروردین ۱۳۶۶

با تعظیم به جانبازیهای تحسینانگیز و مقاومت فراموشیناپذیر همه زنان مجاهد و مبارز این میهن در برابر رژیم ضدبشری خمینی، با عتقاد به این که تبعیض علیه زن منافی عدالت و حیثیات انسانی است، با تأکید بر ضرورت “غو و رفع کلیه ستمها و اجبارات و تبعیضات رژیم ارتجاعی خمینی در مورد زنان کشور” (۱)، با تأکید بر “تساوی کامل حقوق اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی زن و مرد” (۲)،

۱۳۷۷

ما امضاء کنندگان زیر اعلام می‌کنیم:

 ۱ـ‌‌رژیم ضدبشری ولایت ‌فقیه را،‌که غاصب حقوق مردم ایران است، ‌در تمامیتش با شعار «مرگ بر خامنه‌ای ـ مرگ بر رفسنجانی ـ مرگ بر خاتمی» ‌نفی می‌کنیم و برای هیچ‌یک از جناحهایش ذره‌یی مشروعیت قائل نیستیم.  از این‌رو افشای مانورهای فریبکارانهٌ جناحی را که پشتگرم به‌حمایت خارجی است و هدفی جز تداوم سلطهٌ نکبت‌بار حکومت آخوندی ندارد،‌

۲۲ بهمن ۸۵

نظر به اینکه   طبق بیانیه   ملی ایرانیان   ومصوبات الزام آورشورا:

- مرزبندی  قاطع با رژیم  ضد بشری ولایت  فقیه ,  عمده ترین  معیارارزیابی  ادعاهای افراد  و  گروهها و شناسایی دوست ودشمن ومبنای   تنظیم   رابطه با همه  افرادوجریانهای  سیاسی و جذب و دفع نیروهاست,

- طرد  و تحریم کامل   رژیم ولایت فقیه  و همه همدستان   آن ,  خط قرمز   پیکار آزادی  ملت ایران است.

۱۶ دی ۱۳۸۸

« در شرایط خطیر کنونی که حمایت و پشتیبانی از مبارزان اشرف یک وظیفة عاجل ملی و یک تکلیف انسانی بین المللی است, همسویی با ولایت مطلقه فقیه در ضدیت  بافرزندان رشید و مقاوم مردم  ایران در اشرف و تلاش برای تضعیف و تخطئه آنها و نادیده گرفتن حقوق قانونی وحقوق مکتسبة آنان که راه کشتار رزمندگان آزادی  را  هموار می‌کند, خیانت به مبارزات وآرمانهای آزادیخواهانة ملت ایران  است.

«مقام ریاست‌جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران برعهدهٌ خانم مریم رجوی خواهد بود:
۱ ـ تعیین زمان مناسب اعلام این مصوبه، برعهدهٌ مسئول شوراست.
۲ ـ به محض تصدی ریاست‌جمهوری در ایران، خانم مریم رجوی از کلیهٌ مسئولیتهای سازمانی خود استعفا خواهد کرد.
۳ ـ دورهٌ  ریاست‌جمهوری ایشان، پس از تصویب قانون اساسی جمهوری جدید در مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی و انتخاب رئیس‌جمهوری جدید ایران پایان می‌پذیرد».

۲۱ آبان ۱۳۶۴

بااعتقاد به حاکمیت ملی، که از طریق اعمال ارادهٌ آزاد شهروندان تحقق می‌یابد، و عزم راسخ در براندازی رژیم خمینی، که بر استبداد دینی و ارتجاع مذهبی استوار است،
با اعتقاد به آرای عمومی به عنوان اساس مشروعیت نظام آیندهٌ کشور،
با تأکید بر «تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی همهٌ آحاد ملت» و ملغی‌شناختن «همهٌ امتیازات جنسی و قومی و عقیدتی»(۱) و برابری همهٌ شهروندان در مقابل قانون، صرفنظر از اعتقاداتشان،
با تأکید برتضمین «حقوق فردی و اجتماعی مردم مصرّح در اعلامیهٌ جهانی حقوق‌بشر»، (۲) از جمله حق آزادی ادیان و مذاهب و منع هرگونه تفتیش عقیده که لازمهٌ حفظ شئون و حیثیات انسانی است،

۱۷ آبان ۱۳۶۲

نظر به این‌که مردم ایران با انقلاب خود «آزادی و استقلال» را به عنوان دو اصل عمومی و تفکیک‌ناپذیر مطرح کرده‌اند،
نظر به این‌که شورای ملی مقاومت براندازی رژیم خمینی و برقراری نظام سیاسی مبتنی بر اراده و حاکمیت مردم را وجههٌ همت خود قرار داده است،
نظر به این‌که لازمهٌ استقرار یک حکومت مبتنی بر اراده و حاکمیت مردم در ایران، تأمین و تضمین هر چه بیشتر وسایل، امکانات و طرق دخالت و مشارکت همهٌ مردم در اخذ و اجرای تصمیمات است،

۲۲ اسفند ۱۳۶۱

پس از ۶ماه تحقیق و کار تخصصی، در ۲۲اسفند۱۳۶۱ طرح صلح شورای ملی مقاومت به تصویب رسید.
براساس این طرح، شورای ملی مقاومت قرارداد۱۹۷۵ الجزایر و مرزهای زمینی و رودخانه‌یی مندرج در این قرارداد را به عنوان مبنای صلح عادلانه بین دو کشور اعلام  کرد.‌این طرح صلح در عین حال یک موضعگیری عمیق میهن‌پرستانه و در آن شرایط بسیار حائز اهمیت بود به‌خصوص که  در  آستانهٌ جنگ،‌طرف عراقی قرارداد الجزایر را کان لم یکن اعلام کرده بود.

۱۳ آبان ۱۳۸۱

هموطنان عزیز,

نیروها و جریانهای سیاسی آزادیخواه و استقلال طلب ایران,

با قدردانی مجدد ازموج همبستگی خود انگیخته یی که امسال، در اوج رویارویی مقاومت با رژیم خونخوار خمینی، به دفاع از حقانیت مقاومت برای سرنگونی نظام استبداد مذهبی حاکم بر ایران برخاست و توطئه استعماری ­ آخوندی قرار دادن نام سازمان مجاهدین خلق  در فهرست سازمانهای تروریستی را افشای و رسوا کرد،

 با یادآوری  تأکید شورای ملی مقاومت براحرازحاکمیت مردم ازطریق مقاومت مشروع ملی در نقطه مقابل نفی برای جمهورمردم و حقوق دموکراتیک همه افراد واقشار و اقلیتها وملیتها توسط خمینی، که ازمهرماه سال۱۳۶۰ درصدر برنامه شورا  و دیدگاههای دولت موقت،  خاطرنشان گردیده است،