از كار انداختن ماشين جنگي ديكتاتور سوريه

از كار انداختن ماشين جنگي ديكتاتور سوريه بايد با بيرون انداختن رژيم ايران و پاسداران و مزدورانشان از سوريه وعراق و يمن تكميل شود

پس از سالها مماشات با رژيمهاي سوريه و ايران كه حاصلي جز افزايش جنايتهاي جنگي و جنايت عليه بشريت نداشته است، هدف قرار دادن و از كار انداختن پايگاهها و مراكز حملات شيميايي و ماشين جنگي ديكتاتور سوريه خواست مبرم همه مردم و آزاديخواهان اين كشور است. اين در راستاي پايان دادن به فاجعه تاريخي سوريه است كه بايستي با بيرون انداختن فاشيسم ديني حاكم بر ايران و پاسداران و مزدورانش از سوريه و عراق و يمن تكميل شود. خلع يد از پدر خوانده و حامي اصلي تروريسم در جهان امروز، لازمه صلح و آرامش و رخت بربستن بنيادگرايي و تروريسم در منطقه و جهان است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

18 فروردين 1396(7 آوريل 2017)