مريم رجوي: بمباران شيميايي ادلب جنايت بزرگ جنگي است و مسئولان آن بايد در برابر عدالت قرار گيرند

تا از رژيم ايران در سوريه خلع يد و پاسداران اخراج نشوند، جنگ و بحران ادامه خواهد یافت

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، بمباران شيميايي ادلب و کشتار بيرحمانه مردم بيدفاع به ويژه کودکان معصوم را یک جنایت بزرگ جنگی توصيف كرد كه مسئول آن، مانند بمباران شيميايي مرداد 1392، خامنه اي و بشار اسد هستند و بايد در مقابل عدالت قرار گيرند.

خانم رجوي با درود به مردم مقاوم سوريه و با صميمانه ترين تسليتها به مردم داغدار ادلب و آرزوي بهبودي فوري براي مجروحان، بار ديگر بر اين حقيقت تأكيد كرد كه سکوت و بي عملي جامعه جهانی در مقابله با جنایتهای جنگی در سوريه، كه شش سال است ادامه دارد، فاشيسم ديني حاكم بر ايران و ديكتاتور سوريه را به استمرار و تشديد جنايتهایشان ترغيب مي كند.

ادامه جنايتهاي جنگي و مشاركت فزاينده پاسداران و شبه نظاميان وابسته به آن در سوريه، به خوبي نشان مي دهد كه تا از رژيم ايران در سوريه خلع يد نشود و پاسداران از اين كشور اخراج نشوند و تا حكومت تحت حمايتشان در دمشق بر سر كار است، صلح و آرامش به اين كشور و منطقه باز نخواهد گشت و حتي آتش بس برقرار نخواهد شد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

15 فروردين 1396(4 آوريل2017)